Sekretariát - Slovenský kolkársky zväz

Sekretariát

Sídlo Zväzu:
Slovenský kolkársky zväz

Štúrova 1158/22
921 01 Piešťany

 

Korešpondenčná adresa:
Sekretariát SKoZ 
Eva Ondrejkovičová
Nový Rad 278
930 36 Horná Potôň


mobil: 0905 762 340
e-mail: sekretariat@kolky.sk 

Číslo účtu SKoZ: 
IBAN : SK22 3100 0000 0040 7000 2704 

 

IČO: 31 771 688
DIČ: 20 2141 9719

Reg. na MV SR pod č. VVS/1–900/90–2853